Eгипетски лешояд

Messages:
0
Threads:
0
Дискусионен форум на Проект № BG16M1OP002-3.020-0024 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“